Holvi Blogi | Makers & Doers

Toiminimen veroilmoitus – vinkkejä lomakkeen täyttöön

Taloushallinto ja kirjanpito, Yrittäminen, Yrityksen verotus · 16.2.2017 15:02 · Jessi Laurila

Vuoden alussa alkaa kuhina, kun toiminimiyrittäjät valmistautuvat veroilmoitukseen jättöön. Jos täytät ilmoitusta ensimmäistä kertaa tai tarvitset muuten vain vähän lisäapua ja vinkkejä, lue tästä neuvot lomakkeen täyttöön.

 

Toiminimen veroilmoitus jätetään keväällä

Ammatinharjoittajana (=toiminimiyrittäjänä) sinun on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jos Verohallinto on lähettänyt veroilmoituslomakkeen, jos sinulla on tuloja, menoja, varoja tai velkoja tai jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. Jos sinut on merkitty Verohallinnon rekisteriin yrittäjäksi, yrittäjän veroilmoitus on tehtävä aina, vaikkei elinkeinotoimintaa olisi ollut.

Ammatinharjoittajat tekevät elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kerran vuodessa keväisin. Toiminimen veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on merkitty lomakkeeseen, ja vuonna 2020 palautuspäivä on 2.4.2020. Täytä tarvittaessa myös liitelomakkeet.

Yritystä koskevan veroilmoituksen lisäksi saat ammatinharjoittajana myös henkilöasiakkaan esitäytetyn veroilmoituksen. Palauta esitäytetty veroilmoitus vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää – aivan kuten palkansaajanakin.

Voit antaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksen verkkolomakkeella, lähettämällä kirjanpito-ohjelman muodostaman veroilmoitustiedoston, käyttämällä Tyvi-palveluja tai tulostamalla paperisen lomakkeen ja lähettämällä sen postitse. Älä liitä veroilmoitukseen erillisiä liitteitä, Verohallinto pyytää ne tarvittaessa erikseen.

Muista myös, että Verohallinnon päätöksen mukaisesti toiminimiyrittäjän puolison on annettava veroilmoitus samaan riippumatta siitä, osallistuuko hän yritystoimintaan vai ei.

Jos olet ensimmäistä kertaa täyttämässä veroilmoitusta, eli Verohallinnon lomaketta numero 5, tässä muutama vinkki sen täyttämiseen.

 

Lue lisää: Toiminimiyrittäjä, näin teet veroilmoituksen kirjanpitäjän avulla 

 

Maksu- vai suoriteperuste kirjanpidossa?

Elinkeinotulon verotuksessa ja kirjanpidossa lähtökohtana on suoriteperuste, mutta ammatinharjoittaja saa halutessaan tehdä kirjanpitonsa yhdenkertaisena ja soveltaa maksuperustetta myös tilinpäätöksessä. Itse asiassa pientä liiketoimintaa pyörittävät toiminimet eivät tarvitse erillistä tilinpäätöstä ollenkaan.

Jos ammatinharjoittajan tuloslaskelma on laadittu maksuperusteisena, sovelletaan maksuperustetta myös elinkeinotulon verotuksessa. Tulo on sen verovuoden tuottoa, jolloin raha on tullut tilille, ja meno on sen verovuoden kulua, kun raha on maksettu tililtä. Ammatinharjoittaja voi muuttaa kirjanpitonsa maksuperusteisesta suoriteperusteiseksi tai päinvastoin, mutta muuttamiseen kannattaa olla muukin kuin verotuksellinen syy.

 

Lisää aiheesta:
- Aloittavan toiminimen palkka, verotus ja alv-velvollisuus
- Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito?
- Mitä kaikkea toiminimi voi vähentää verotuksessa?

 

Verotettavan tulon laskeminen

Verotettava tulo lasketaan veroilmoituksen tuloverolaskelmalla. Täytä kaikki ne kohdat, jotka koskevat sinua. Merkitse Verotus-sarakkeeseen elinkeinotoiminnan veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Jos tuotto- tai kuluerän kohdalla on sekä Kirjanpito- että Verotussarake, täytä molemmat sarakkeet.

 

Tuloutus yksityiskäytöstä

Yksityiskäytön kulut eivät ole elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia. Jos olet vähentänyt yksityiskäytön kulut kirjanpidossa, tulouta yksityiskäytön osuus kuluista tuloverolaskelmalla. Ilmoita auton yksityiskäytön tiedot myös kohdassa "Erittelyt yksityiskäytöstä". Auton yksityiskäyttöä on mm. asunnon ja työpaikan väliset matkat. Ilmoita asunnon ja työpaikan väliset matkakulut henkilöasiakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella.

Tuloutus_yksityiskäytöstä.png

 

Ostot ja varastojen muutokset

Ostot ja varastojen muutokset lasketaan kaavalla: alkuvarasto + ostot tilikauden aikana – loppuvarasto.

Ostot_varastojen_muutokset

 

Poistot

Poistot ovat elinkeinotoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden hankintamenojen vähennyksiä. Voit aloittaa poistojen tekemisen sinä verovuonna, jona otat käyttöön kyseisen hankinnan. Jotta poisto hyväksytään verotuksessa, vastaavan suuruinen poisto on tehtävä myös kirjanpidossa.

Poistojen tiedot on täytettävä veroilmoitukseen. Jos olet tehnyt poistoja muustakin omaisuudesta, anna kaikki tiedot lomakkeella 62. Anna tiedot aikaisempina vuosina vähentämättä tai hyväksymättä jätetyistä poistoista lomakkeella 12A.

Poistot

 

Edustuskulut

Edustusmenoista saa vähentää 50 prosenttia. Edustusmenoilla tarkoitetaan asiakkaisiin, liiketuttaviin ja muihin vastaaviin rajoitettuun henkilöpiiriin kohdistuvaa kestitystä, lahjoja, matkoja tai muuta vieraanvaraisuutta, jolla pyritään edistämään omaa liiketoimintaa liikesuhteita luomalla tai ylläpitämällä. Omat synttärijuhlasi eivät ole edustuskuluja.

Edustuskulut

 

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin ei merkitä ulkopuolisille laskutuksen mukaan maksettuja työkorvauksia. Jos ostat vaikkapa graafikolta logon, jonka hän laskuttaa sinulta, se ei ole henkilöstokulu. Ilmoita tällaiset kulut kohdassa "Ulkopuoliset palvelut".

Et voi myöskään vähentää palkkaa, eläkettä tai muuta etuutta, jonka olet maksanut itsellesi, puolisollesi tai lapselle tai muulle perheenjäsenelle, joka ei ennen verovuotta ole täyttänyt 14 vuotta. Tällaisia palkkoja ei merkitä veroilmoitukseen.

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuteen vaikuttavat myös ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka olet maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Ilmoita näiden palkkojen määrä osassa XI.

Jos käyt yritystoimintasi ohessa palkkatöissä ja maksat työeläkemaksuja, vähennä ne henkilöasiakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella, ei elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Henkilöstökulut.png

 

Vähennyskelvottomat korkokulut

Ammatinharjoittajan korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia, jos taseen oma pääoma on yksityisottojen (="palkkasi") vuoksi negatiivinen ja yksityisottoja on rahoitettu vieraalla pääomalla.

Tällaisessa tapauksessa katsotaan, että osa elinkeinotoimintaan otetuista lainoista on käytetty ammatinharjoittajan yksityisottojen rahoittamiseen, eikä korkoja voi siltä osin vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. Vähennyskelvottomien korkojen määrä lasketaan kaavamaisesti, oikaistun negatiivisen oman pääoman perusteella.

Vähennyskelvottomat_kulut.png

 

Elinkeinotoiminnan autokulut

Elinkeinotoimintaan liittyvät autokulut voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluna. Autokulujen vähentämistapa riippuu siitä, onko kyseessä yksinomaan tai pääasiassa elinkeinotoiminnassa käytettävä auto vai yksityisauto. Kummassakin tapauksessa on pidettävä ajopäiväkirjaa, josta näkyvät elinkeinotoiminnan ja yksityisajojen määrät sekä kokonaiskilometrit.

Selvitä autokulut, matkat ja kokonaiskilometrit veroilmoituksessa. Anna yritystoimintaasi kuuluvasta autosta selvitys osan V kohdassa A ja yksityisvaroihin kuuluvasta autosta osan VI kohdassa B2. Älä liitä ajopäiväkirjaa veroilmoitukseen. Verohallinto pyytää sen tarvittaessa.

Autokäyttö.png

 

Holvista kirjanpito helposti ja edullisesti toiminimelle

 

Tilapäisistä työmatkoista voi tehdä lisävähennyksen

Voit tehdä lisävähennyksen elinkeinotoimintaan liittyvästä tilapäisestä työmatkasta. Enimmäismäärä on sama kuin verovapaan päivärahan määrä. Merkitse työmatkat osan VI kohtaan B1.

Lisävähennystä ei voi saada, jos kirjanpitoon kirjatut menot ovat suuremmat kuin verovapaan päivärahan perusteella laskettu määrä. Tässä tapauksessa menot vähennetään kirjanpidossa todellisten kulujen suuruisina.

Työmatka.png

 

Tappioiden vähentäminen

Elinkeinotoiminnan tappio vahvistetaan tulolähteen tappioksi, tai se voidaan siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi elinkeinonharjoittajan pääomatuloista. Jos haluat vähentää elinkeinotoiminnan tappion pääomatuloistasi, on sinun vaadittava sitä itse. Vaatimus on tehtävä ennen verotuksen valmistumista.

Jos haluat siirtää tappion tai osan siitä pääomatulosta tehtäväksi vähennykseksi, täytä veroilmoituksen osa II. Merkitse euroina se osa tappiosta, jonka haluat vähentää pääomatuloista.

Vaatimus_tappio

 

Nettovarallisuus

Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on elinkeinotoiminnan varojen ja velkojen erotus. Edellytyksenä elinkeinotoiminnan varoihin kuulumiselle on, että omaisuutta käytetään pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa. Varat merkitään veroilmoitukseen yleensä verotuksessa poistamattoman hankintamenon suuruisena.

Pankkitalletuksia ei merkitä elinkeinotoiminnan varoihin. Yritystililläsi olevia rahoja ei siis lasketa mukaan yritysvarallisuuteen, vaikka olisit tienannut ne yritystoiminnallasi. Pörssiosakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien kuuluminen yritysvarallisuuteen sen sijaan arvioidaan tapauskohtaisesti.

Elinkeinotoiminnan veloista vähennetään oikaistun negatiivisen oman pääoman määrä. Laske se osassa VII ja vähennä kohdassa 747. Vähennettävä määrä voi olla enintään elinkeinotoiminnan velkojen suuruinen.

Nettovarallisuus

 

Varaukset

Maksettujen palkkojen perusteella voi tehdä ns. toimintavarauksen. Toimintavaraus on vapaaehtoinen varaus, jolla ikään kuin siirrät yrityksesi tuloa verotettavaksi seuraaville vuosille. Varauksen lisääminen pienentää tulosta ja varauksen purkaminen taas lisää tulosta.

Toimintavarauksen enimmäismäärä lasketaan maksettujen palkkojen määrästä. Voit purkaa ja lisätä toimintavarausta, kunhan et ylitä varauksen enimmäismäärää.

Verovuonna ja aikaisemmin tehtyjen purkamattomien toimintavarausten yhteismäärä ei saa ylittää 30 prosenttia niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka olet maksanut tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Jos olet tehnyt vain toimintavarauksen, ilmoita se veroilmoituksen kohdassa 871. Jos olet tehnyt myös jälleenhankintavarauksen tai takuuvarauksen, ilmoita kaikki varaukset lomakkeella 62.

Toimintavaraus

 

Pääomatuloa vai ansiotuloa?

Ammatinharjoittaja voi vaatia veroilmoituksella yritystulon pääomatulo-osuudeksi 10 prosenttia edellisen verovuoden nettovarallisuudesta, jolloin loppuosa elinkeinotoiminnan tuloksesta on ansiotuloa. Jos vaatimusta ei esitetä, lasketaan elinkeinotoiminnan pääomatuloksi 20 prosenttia edellisen verovuoden nettovarallisuudesta ja loppuosa on ansiotuloa. On mahdollista myös vaatia yritystulo kokonaan ansiotuloksi. Vaatimus pitää esittää ennen verotuksen valmistumista.

Vaatimus_yritystulosta

 

Kirjanpitäjä ja hyvin järjestetty talous helpottavat veroilmoituksen täyttöä 

Toivottavasti näistä vinkeistä oli sinulle apua veroilmoituksen täyttämisessä. Toiminimen veroilmoitus palautetaan tavallisesti keväällä. Muista kuitenkin tarkistaa veroilmoituksen viimeisen palautuspäivän lomakkeelta, joka on tullut sinulle postissa luultavasti jo vuoden alussa.

Jos tuntuu, että tässä on paljon asiaa ja omaan liiketoimintaasi liittyvät yksityiskohdat askarruttavat edelleen, kannattaa kääntyä kirjanpitäjän puoleen. 

Ja jos haluat helpotusta taloudenhallintaan ja kirjanpitoon koko vuoden mittaan, jo ennen veroilmoituspaniikkia, kannattaa tutustua Holviin. Lue tietopaketistamme, miten Holvi helpottaa pienyrittäjän arkea. 

 

Yksityiskohtaiset täyttöohjeet löydät osoitteesta www.vero.fi

Kirjanpitäjä kertoo toiminimen kirjanpidosta.

Lue seuraavaksi

“En halua käyttää viikonloppujani kirjanpidon tekoon” – Kirsi jätti paperityöt kirjanpitäjälle

Kirsi Marttisen kokemus Holvin Bookkeeper-palvelusta

Taloushallinto ja kirjanpito, Tarinoita Holvi-yrittäjistä | 4.5.2020 12:46

Työnohjaaja-valmentaja Kirsi Marttinen jätti kirjanpidon ja muut paperityöt Holville ja keskittyy omiin vahvuuksiinsa yrittäjänä. Hän kertoi meille hyppäämisestä täyspäiväiseen yrittäjyyteen ja ...

Lue lisää

Toiminimen palkka eli yksityisotto – näin tmi maksaa itselleen palkkaa

Toiminimen palkka eli yksityisotto

Taloushallinto ja kirjanpito, Yrittäjän rahat | 25.2.2020 14:39

Miten toiminimen palkka toimii? Mikä on yksityisotto? Voinko käyttää rahoja yritystililtä omaan käyttööni, jos olen toiminimiyrittäjä? 

Lue lisää

Miksi toiminimen kannattaa ryhtyä alv-velvolliseksi?

Alv velvollisuus ja alv vähennys – toiminimen alv

Taloushallinto ja kirjanpito, Yrityksen laskutus, Yrityksen verotus | 24.2.2020 15:30

Yrittäjät kokevat alv-raportoinnin vaikeaksi, ja pientä yritystoimintaa pyörittävä yrittäjät pohtivatkin, kannattaako alv-velvolliseksi ryhtyä ollenkaan. Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin hyötyä ...

Lue lisää

Liity muiden yrittäjien joukkoon ja tilaa kirjoituksia yrittäjyydestä.

Anna Holvin tehdä elämästäsi helpompaa

Hoida taloudenhallintasi Holvissa ja säästä aikaa itse työn tekemiseen. Holvi ei ole vain perinteinen yritystili, vaan saat samassa paketissa kaikki keskeisimmät työkalut yrityksesi pyörittämiseen.

Android-TXList-FI