Uusi vuosi toi tänäkin vuonna mukanaan lakimuutoksia. Kokosimme tähän
artikkeliin yrittäjän kannalta keskeisimmät lakimuutokset, jotka astuivat voimaan
1.1.2023. Huomioithan siis, että yrityksesi toiminnassa sovelletaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Kuluttajansuojalain muutokset asettavat uusia velvollisuuksia yrityksille

Kuluttajansuojalakiin tulleiden muutosten tarkoituksena on parantaa
kuluttajansuojaa. Uudet säännökset asettavat näin uusia velvollisuuksia myös
elinkeinonharjoittajille.

Puhelinmyyntiin kirjallinen vahvistusmenettely

Puhelinmyyntiin asetetaan kirjallinen vahvistusmenettely, eli puhelinmyyjän on lähetettävä myyntipuhelun jälkeen kuluttajalle kirjallinen tarjous, joka kuluttajan pitää hyväksyä, jotta kauppa sitoo kuluttajaa. Jos tarjousta ei hyväksytä, kauppa ei sido kuluttajaa.

Alennusmarkkinointiin lisää läpinäkyvyyttä

Alennusmarkkinoinnin osalta elinkeinonharjoittajille on säädetty velvollisuus ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Tämä estää sellaista hintakeinottelua, jossa hintaa nostetaan alennussesongin ajaksi, jotta kuluttajille voidaan markkinoida lähes tai jopa samaan hintaan olevaa tuotetta, joka on vain näennäisesti alennuksessa
hinnannoston johdosta. Yhtäjaksoisten, enintään 60 päivää kestävien markkinointikampanjoiden osalta alin hinta on ensimmäistä hinnanalennusta edeltävän 30 päivän aikana ollut alin hinta.

Kotimyynnin peruuttamisoikeus laajenee

Uudessa kuluttajansuojalaissa kotimyynnissä on vastaisuudessa peruuttamisoikeus myös mittatilaustavaran osalta, kun kuluttaja ei ole itse pyytänyt tai tilannut kotikäyntejä. Myyjien on myös vastaisuudessa kerrottava kuluttajille peruuttamisoikeuden puuttumisesta, tai sopimus ei sido kuluttajaa.

Kuluttaja-arvostelut tarkempaan syyniin

Kuluttaja-arvosteluihin kohdistuu jatkossa tarkempia vaatimuksia. Tekaistujen ja
ostettujen arvosteluiden estämiseksi elinkeinonharjoittajien on annettava muiden vaatimusten ohella tietoa myös siitä, onko arvostelun kirjoittaja oikeasti käyttänyt tai ostanut arvosteltavan
hyödykkeen.

Voit lukea lisää kuluttajansuojaan tulleista muutoksista täältä.

Peitellyn osingon verotus kiristyi

Peitelty osinko tarkoittaa tuloa, jota verovelvollinen eli useimmiten osakeyhtiön osakas on oikeudettomasti hankkinut yrityksestään esimerkiksi liikasuorituksen kautta. Jos yhtiön osakas esimerkiksi nostaa rahaa käyttötililleen yrityksen tililtä ilman liiketaloudellista perustetta, siirtoa pidetään peiteltynä osinkona.

Vielä vuonna 2022 peitelty osinko oli lähtökohtaisesti saajalleen 75 prosenttisesti ansiotuloa ja 25 prosentin osalta verovapaata. Vuonna 2023 peitelty osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa, eli 25 % verovapaus poistui. Muutosta on kritisoitu kohtuuttomana, sillä peitellyn osingon verotus oli jo aiemmin niin sanotusti sanktioluontoisesti kaksinkertainen ja siitä voitiin määrätä veronkorotus.

Jos peitelty osinko kiinnostaa, voit tutustua aiheeseen tarkemmin täältä.

YEL-lakimuutos

YEL-lakimuutos vaikuttaa yrittäjän työtulon määrittämisen perusteisiin. Yrittäjän työtulon määrittelemisen perusteet eivät sinänsä muuttuneet, vaan lakimuutoksella pyrittiin täsmentämään työtulon määrittämisessä käytettäviä tietoja, jotta työtulon arviointi olisi yhdenmukaisempaa eri eläkelaitoksissa. Uuden lain tarkoituksena on estää yrittäjien alivakuuttamista ja parantaa yrittäjien eläketurvaa.

Työtulo määräytyy nyt kokonaisarvion perusteella. Kokonaisarvioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi alan mediaanipalkka, yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito ja yrittäjän työpanoksen arvo.

Suurimpana muutoksena voidaan pitää eläkelaitosten velvollisuutta tarkistaa yrittäjien työtulot säännöllisesti joka kolmas vuosi. Esimerkiksi vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot on tarkistettava, joilla työtulo on alle 15 000 euroa, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Vuonna 2024 vastaavasti 15 000–25 000 euron työtulot ja vuonna 2025 yli 25 000 euron työtulot.

Yrityskauppojen ilmoittamiseen uusi ilmoituskaava

Tietyt liikevaihtorajat ylittävistä yrityskaupoista on kilpailulain mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Uutta ilmoituskaavaa sovelletaan kaikkiin 1.1.2023 tai sen jälkeen ilmoitettaviin yrityskauppoihin, joista on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Uuden ilmoituskaavan tarkoituksena on nopeuttaa, selkeyttää ilmoitusmenettelyä sekä lisätä ennakoitavuutta. Ilmoituskaavassa määritellään ne tiedot, jotka yrityskaupasta on ilmoitettava. Pääsääntöisesti yrityskaupoissa on mukana asianajo- tai lakiasiaintoimisto, joka huolehtii ilmoituksesta.

Tiedonantovelvollisuus digitaalisen alustatalouden toimijoille

Huomioithan, että jos toimit alustataloudessa, vuoden alusta astui voimaan velvollisuus, jonka mukaan alustaoperaattorien tulee kerätä tietoja alustojen välityksellä tapahtuvasta myynti- ja vuokraustoiminnasta sekä ilmoittamaa nämä tiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä Verohallinnolle. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat huoneistojen ja kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineiden vuokraus, tavaroiden myynnit ja henkilökohtaiset palvelut (esim. kuljetuspalvelut tai tilintarkastustyö). Tiedonantovelvollisia ovat siten ne yritykset, jotka tarjoavat sähköisen alustan edellä mainittujen palveluiden välittämiseen. Tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle ensimmäisen kerran vuoden 2024 tammikuun loppuun mennessä, jolloin on ilmoitettava vuoden 2023 tapahtumat.

 Artikkelin on kirjoittanut yhteistyökumppanimme BOWA Legal. BOWA on ratkaisukeskeinen ja helposti lähestyttävä lakiasiaintoimisto, joka tuntee lain lisäksi talouden. BOWA:n asiantuntevat juristit auttavat yritystäsi liikejuridiikkaan ja verotukseen liittyvissä asioissa. Voit varata BOWA:n juristilta maksuttoman kartoituksen täältä!

 

Osta YEL-vakuutus Holvista